Růst a ontogeneze rostlin

Anatomie a morfologie rostlin
Botanika obecně
Anatomie a morfologie rostlin
Rozmnožování rostlin
Pohyby a dráždivost u rostlin
Systematické rozdělení rostlin
 1. Rostlinná pletiva
  1. Rozdělení podle způsobu vzniku
  2. Rozlišení na základě schopnosti dělení
  3. Tvarové rozdělení
   1. PARENCHYM
   2. PROZENCHYM
   3. KOLENCHYM
   4. SKLERENCHYM
  4. Funkční dělení pletiv:
   1. Dělivá (meristémy)
   2. Krycí
   3. Vodivá
   4. Základní

  Růst

  Růst spočívá v nevratném zvětšování objemu a hmotnosti rostlin spojeném se změnami tvaru a vnitřního uspořádání - jedná se tedy o kvantitativní změny v rostlině . Spočívá jak v dělení buněk, tak v jejich samotném zvětšování. Rostliny narozdíl od živočichů rostou po celý svůj život, to vysvětluje existenci i 100 metrových stromů (sekvojů), ale tento růst není po celý rok stejně intenzivní, nýbrž se vyskytují různé výkyvy v závislosti na podmínkách, ročním období... růst je tedy periodicitní

  Růstové fáze

  Růstové fáze charakterizují 3 základní etapy rostlinného růstu, které na sebe navazují a liší se od sebe. Můžeme je pozorovat u každé rostliny, jejího orgánů, pletiv i buněk. Dělí se na fáze

  Faktory ovlivňující růst

  Vnější:
  Vnitřní: - jedná se zejména o rostlinné hormony (fytohormony), které se dělí na hormony povzbuzující růst (aktivátory) a hormony růst zpomalující (inhibitory). Z chemického hlediska se jedná o organické sloučeniny - peptity a steroidy. Tvoří se v speciálních pletivech, odkuď jsou vodivými pletivy transportovány do všech částí rostlinného těla. Regulují růst již v malém množství.
  Celistvost rostlinného těla je po celý život rostliny zachovávána dvěmi mechanismy:

  Ontogeneze

  Ontogeneze charakterizuje kvalitativní změny od vzniku organismu až po jeho smrt, jde tedy o individuální vývoj jedince. Projevuje se změnami ve stavbě, vnitřní a vnější aktivitě rostliny. Uplatňují se jak vlivy vnitřní (genetické), tak působení vnějšího prostředí.

  Vývojové fáze

  Ontogenetický vývoj každé rostliny lze shrnout do 4 fází:

  Životní cyklus rostlin

  Jako životní cyklus označujeme trvání života rostliny od jejího vzniku až po odumření, podle jeho délky dělíme rostliny na:

  Faktory ovlivňující vývoj rostlin