Rozmnožování

Anatomie a morfologie rostlin
Botanika obecně
Anatomie a morfologie rostlin
Ontogeneze a růst rostlin
Pohyby a dráždivost u rostlin
Systematické rozdělení rostlin
 1. Rostlinná pletiva
  1. Rozdělení podle způsobu vzniku
  2. Rozlišení na základě schopnosti dělení
  3. Tvarové rozdělení
   1. PARENCHYM
   2. PROZENCHYM
   3. KOLENCHYM
   4. SKLERENCHYM
  4. Funkční dělení pletiv:
   1. Dělivá (meristémy)
   2. Krycí
   3. Vodivá
   4. Základní

  Rozmnožování rostlin

  Rozmnožování neboli reprodukce je základní podmínkou přežití druhu. Zajišťuje vznik nových jedinců, kteří v populaci nahradí uhynulé. Dělí se na pohlavní a nepohlavní.

  Nepohlavní rozmnožování

  Nepohlavní reprodukce vede ke vzniku diploidních potomků s identickou genetickou výbavou, jako mateřská rostlina.

  Pohlavní rozmnožování

  K pohlavnímu rozmnožování je potřeba na rozdíl od rozmnožování nepohlavního 2 rostlin, genotyp vzniklého potomka je kombinací genotypu matky a otce. Pohlavní rozmnožování tedy vede k větší různorodosti populace a vzniku nových variant genotypu. V konečném důsledku také dochází k urychlení fylogeneze (evolučního vývoje druhu).
  Pohlavní reprodukce je známa u všech nižších i vyšších rostlin. U nižších je velice rozmnanitá, u vyšších naopak jednodušší.
  Pohlavní rozmnožování započne v rozmnožovacích orgánech rostliny, která nejdříve vytvoří meotickým dělením z diploidních buněk pohlavní - haploidní buňky - gamety (buď samčí, či samičí). Pokud dojde k splynutí samčí a samičí gamety, vytvoří se diploidní zygota, jež je základem nového organismu, který se dále dělí mitózou, vyvíjí a roste.
  Pohlavní rozmnožování probíhá u každé rostliny jen v určité části jejího individuálního vývoje (u každého druhu v odlišném čase). Dochází také ke střídání generace nepohlavní (sporofyt) a pohlavní (gametofyt) - tento proces se nazývá Rodozměna.