Vědní disciplíny biologie

Rozdělení podle studovaného předmětu

Mikrobiologie: nauka o mikroorganismech
Virologie: nauka o virech
Bakteriologie: nauka o bakteriích

Botanika: nauka o rostlinách
Algologie = fykologie: nauka o řasách
Bryologie: nauka o mechorostech
Graminologie: nauka o trávách
Dendrologie: nauka o dřevinách
Pomologie: nauka o dřevinách plodících ovoce
Mykologie: nauka o houbách

Mykologie: nauka o houbách
Lichenologie: nauka o lišejnících

Zoologie: nauka o zvířatech
Protozoologie: nauka o prvocích
Entomologie: nauka o hmyzu
Ichtyologie: nauka o rybách
Batrachologie: nauka o obojživelnících
Herpetologie: nauka o plazech
Ornitologie: nauka o ptácích
Mammalogie: nauka o savcích

Antropologie: nauka o člověku

Rozdělení podle zkoumaných vlastností

Molekulární biologie: zkoumá strukturu a funkci molekul v organismech
Cytologie: zkoumá buňky, stavbu a procesy, které v nich probíhají
Histologie: zkoumá tkáně
Organologie: zkoumá orgány
Morfologie: zkoumá vnější tvar organismů a jejich částí
Anatomie: zkoumá vnitří struktury organismů
Embryologie: zkoumá zárodek (embryo)
Fyziologie: zkoumá funkce živých organismů
Imunologie: zkoumá obranyschopnost organismů (imunitní systém)
Genetika: zkoumá dědičnost a proměnlivost organismů
Etologie: zkoumá chování živočichů, člověka
Parazitologie: zkoumá cizopasnictví
Ekologie: zkoumá vztahy mezi organismy a vztahy mezi organismy a okolním prostředím
Biogeografie: zkoumá rozšíření organismů na Zemi
Systematika (taxonomie): zařazuje organismy do jednotlivých skupin podle společných vlastností
Vývojová biologie: zkoumá vývoj jedince od narození do smrti
Evoluční biologie: zkoumá vývoj života na Zemi
Obecná biologie: zkoumá vlastnosti společné pro všechny organismy

Hraniční obory

Biochemie: zkoumá chemické složení organismů a chem. dějě, které v organismech probíhají
Biofyzika: zkoumá fyzikální vlastnosti živých soustav a vlivy fyzikálních faktorů na živ. systémy
Biomatematika: používá matematické procesy pro studium živých soustav
Biokybernetika: zkoumá ukládání a zpracovávání informací v živých soustavách
Bionika: aplikace poznatků z živé přírody v technice
Bioinformatika:využívá počítačů k získávání biologických poznatků - mj.snaží se rozluštit DNA různých org.
Paleontologie: zkoumá zkameněliny organismů

Aplikované obory

Biotechnologie: využití organismů ve výrobě
Genové inženýrství: snaží se přetvořit genovou formu organismů, podstatou je zavádění plazmidu do jaderné DNA
Agrobiologie: využití biologie v zemědělství
Klinická biologie: laboratorními metodami zkoumá složení organismů a změny v nich
Humánní medicína: péče o zdraví člověka
Veterinární medicína: péče o zdraví zvířat