RNA

zpět
DNA
Replikace
Transkripce
Translace
Ribonukleová kyselina (RNA, česky někdy také RNK) je nukleová kyselina seskládající se z vlákna kovalentně navázaných nukleotidů. Je biochemicky rozlišitelná od DNA, jednak přítomností dodatečné hydroxylové skupiny, připojené ke každé pentózové molekule řetězce, jednak využitím uracilu na místo tyminu. Jednou z nejpodstatnějších funkcí RNA je okopírovat genetickou informaci z DNA (skrze transkripci) a fyzicky ji přenést do místa, kde po té dojde k jejímu přeložení (translaci) na výsledný protein. (přímo tuto funkci však naplňuje pouze jedna třída RNA - mediátorová RNA (mRNA)).

Chemická struktura

RNA má čtyři rozdílné báze: adenin, guanin, cytosin, a uracil. První tři jsou totožné s těmi, které se nacházejí v DNA, ale uracil v RNA nahrazuje tymin v jeho komplementární funkci k adeninu. Mohl by to mít odůvodnění v tom, že uracil je energeticky méně nákladný a to i přesto, že snadno dochází k jeho degeneraci na cytosin. Tedy, uracil by byl vhodný pro RNA, kde je množství významné, životnost však nikoliv, kdežto tymin vhodný pro DNA.
Mimo těchto čtyř základních bází se v RNA běžně nachází i množství minoritních bází jako například preudouridin, inosin, hypoxantin či 5-metylcytosin. Také výskyt thyminu není v RNA výjimkou.

Srovnání s DNA

V principu má stejnou strukturu jako DNA. Obdobným způsobem je vlákno RNA složeno z nukleotidů. Rozdílem je však přítomnost hydroxylových skupin, které jsou připojené na druhý uhlík pentózového cyklu (rybóza). DNA má v této pozici pouze atom vodíku (deoxyribóza). Hydroxylová skupina činí RNA méně stabylní než DNA.
Rozdílné je již zmíněné zastoupení nukleových bazí. V DNA se vyskytuje namísto uracilu nukleová báze tymin.
DNA vytváří dlouhou dvoušroubovici (složená ze dvou komplementárních vláken). RNA vytváří relativně kratší jednoduchá vlákna, která se za obvyklých okolností komplementují pouze s DNA a jen za svého vzniku a pak s tRNA v případné proteosyntéze (v některých případech ovšem, má komplementarita dvou molekul RNA i fyziologickou funkci viz: RNAi)

Biologická role