Základní pojmy z genetiky

ALELA
Konkrétní forma genu. Existují většinou různé formy, zodpovědné za různé projevy téhož genu. V rámci 1 organismu jsou 2 alely pro 1 gen (kromě pohlavních buněk).
B1 GENERACE
První generace zpětného křížení.
DNA a RNA
Též známé jako DNK, RNK. Nukleové kyseliny, nositelky dědičné informace.
F1, F2 GENERACE
první, druhá generace potomků.
FENOTYP
Soubor všech dědičných znaků organismu. Jakýsi praktický výsledek genotypu. Genotyp je však co do rozsahu širší, neboť na realizaci některých dědičných znaků se může podílet více genů a třeba i okolní vlivy.
GEN
Jako gen je označován konkrétní úsek molekuly DNA nesoucí dědičnou informaci pro tvorbu bílkoviny.
GENOFOND
Soubor všech genů v populaci.
GENOM
Soubor všech genů v 1 buňce, dělí se na jaderný a mimojaderný.
GENOMIKA
Obor genetiky, který se snaží stanovit úplnou genetickou informaci organismů.
GENOTYP
Soubor všech genů v organismu. U jednobuněčných organismů je totožný s genomem.
HETEROZYGOT
Organismus, jehož alely zkoumaného genu jsou navzájem různé.
HOMOZYGOT
Organismus, jehož obě alely zkoumaného genu jsou stejné.
CHROMOZOM
Pentlicovité struktury v eukaryotních buňkách z DNA a bílkovin.
KARYOTYP
Soubor chromozomů, který je z hlediska jejich počtu a tvarového zastoupení charakteristický pro určitý organismus.
LOKUS
Místo na chromozomu, kde je umístěn určitý gen.
MUTACE
Změny genetické informace způsobené působením mutagenních faktorů.
MARKER GEN
označuje se tak gen, jehož přesnou polohu na chromozomu známe (slouží k tomu geny, určující jasné monogenní znaky - jako např. geny určující krevní skupiny), což slouží k udání polohy i některých sousedních, ne přesně lokalizovaných genů. Slouží tedy v genetickém mapování.
MUTACE
Mutace jsou změny v genotypu organismu oproti normálu.
NUKLEOSID
Pouze sacharid + N-báze, např. Adenosin (Ribóza + Adenin).
NUKLEOTID
Sacharid + N-báze + zbytek kyseliny fosforečné.
P GENERACE
Rodičovská generace.