Ekologie ekosystémů a biomů

Ekologie obecně
Ekologie jedince
Ekologie populací
Ekologigie ekosystémů a biomů

EKOSYSTÉM je systém společenstva organismů a jejího abiotického prostředí v němž dochází k výměně látek a energií a charakterizují ho složité potravní vztahy. Jde o základní funkční jednotku přírody. K základním složkám ekosystému patří abiotické prostředí a organismy, kteří jsou rozděleni do několika kategorií. Nejlépe každý ekosystém vystihuje potravní pyramida (viz. obrázek). Jsou v ní přehledně demonstrovány vztahy mezi všemi typy organismů.

Potravní pyramida

Organismy v ekosystému dělíme na producenty, několik řádů konzumentů, parazity, hyperparazity a reducenty. Úlohy každé této skupiny jsou popsány níže

Anorganická složka ekosystému

Skládá se z abiotické složky prostředí a poskytuje organismům životní prostor, tekutiny a výživu pro rostliny.

Producenti

Jde o autotrofní organismy schopné produkovat (převážně fotosynteticky) organické látky ze sloučenin anorganických, jedná se tedy převážně o rostliny, řasy a sinice.

Konzumenti

Konzumenti 1. řádu se v získávání potravin zaměřují primárně na producenty, jsou to většinou herbivorní živočichové požírající zelené rostliny. Zároveň se však stávají potravou pro konzumenty vyšších řádů, kde se setkáváme hlavně s druhy masožravými a všežravými. Demonstraci všech těchto kategorií živočichů a jejich fungování v ekosystému naleznete na konci.;

Paraziti a hyperparaziti

Skupina využívající producenty, konzumenty i dekompozitory jako hostitele k získávání potřebných živin. Hyperparazité jsou skupinou organismů živící se na parazitech.

Dekompozitoři = rozkladači

Posledním a neméně důležitým článkem každého uzavřeného ekosystému jsou dekompozitoři, neboli rozkladači. Potravu jim poskytují uhynulé organismy jiných skupin a název rozkladači získali proto, že dokáží rozložit organické látky z odumřelých těl na látky anorganické. Tím se uzavírá celý koloběh látek v ekosystému, který díky všem výše popsaným skupinám organismů může fungovat.