Organismus a prostředí

Ekologie obecně
Ekologie populací
Ekologie společenstev
Ekologigie biomů
Organismus žijící na určitém místě (=BIOTOP) je ovlivňován okolním prostředím, jak neživou přírodou (abiotické faktory), tak i ostatními organismy(biotické) Některé faktory mu v hojné míře přináší užitek a blahobyt (např. dostatek potravy, vysoká čistota ovzduší/vody... => růst populace), jiné jsou naopak stresové (příliš nízká/vysoká teplota, velká koncentrace predátorů... => snižování počtu jedinců v populaci, vymírání...). Existuje tedy také jakási křivka(viz obrázek), znázorňující choulostivost určitého živého tvora na různé faktory a rozpětí podmínek, na které je schopen se organismus přizpůsobit se jmenuje EKOLOGICKÁ VALENCE. Tato křivka je vždy vymezena minimem a maximem (nejvyšší a nejnižší hodnotou, při které je organismus schopný přežít) střední hodnoty potom nejčastěji udávají ekologické optium(nejvhodnější podmínky pro život). Organismus pro přežití potřebuje, aby všechny podmínky splňovaly rozmezí ekologické valence. Pokud se kterákoliv dostane za její hranice, jedinec umírá.

Souhrnné prostorové a funkční zařazení organismu v Ekosystému (=jeho role)se nazývá EKOLOGICKÁ NIKA tzn.: Zahrnují v sobě funkční úlohu v ekosystému - reakce na biotické, abiotické a antropogenní činitele prostředí. K abiotickým činitelům patřísluneční záření, teplota, tlak, vlhkost, chemizmus, ale naopak k biotickým patří vnitrodruhové a mezidruhové vztahy. Faktory antropogenní jsou dány lidskou činností.
Pokud dva organismy sdílí jedno Ekologické nika(tj.využívají identický zdroj potravy, stejný životní prostor) musí mezi nimi logicky nastat kompetice ( = konkurence ) a jeden z druhů musí zákonitě změnit způsob života nebo zemřít.

V následující části si rozebereme abiotické a biotické činitele a jejich vliv na organismy:

Abiotické podmínky prostředí

Mezi abiotické faktory ovlivňující život na naší planetě zpravidla řadíme například sluneční záření, teplotu okolního prostředí, vliv vody na organismy, působení ovzduší... Toto dělení asi nejkomplexněji vystihuje vliv neživé přírody na živou, proto jej budeme používat i nadále.

Sluneční záření

Bez Slunce, hvězdy zásobující naší planetu tolik potřebnou energií, by nikdy nemohl vzniknout život. Planeta Země, pokud by vůbec existovala, by zamrzala při nekonečně nízkých teplotách a vše by halil neproniknutelně temný plášť - podmínky neslučitelné se životem. Tak hrozná situace naštěstí nenastala, naopak, vlivem neskutečně nepravděpodobných náhod se na Zemi vytvořili ideální podmínky pro život, nikoliv však nutný předpoklad jeho vzniku, který mimo jiné mělo také na svědomí sluneční záření - konkrétně jeho ultrafialové spektrum.

Teplota

Živé systémy potřebují teplo pro chemické reakce v nich probíhající, protože enzymy, stejně jako samotné organismy fungují jen za jistých podmínek - otpimum. Všechny organismy se tedy potřebují zahřívat nebo aspoň udržovat stálou teplotu svého těla, aby vůbec mohli fungovat, a využívají na to rozličné metody:

Adaptace živočichů:

Existují i formy adaptací na nízkou teplotu, dvě z nich přesně vystihují dvě pravidla:

Voda

Voda - jedna ze základních složek každého organismu, díky zemské teplotě pohybující se v rozmezí zhruba 100 stupňů celsia pod i nad bodem mrazu se tato tekutina může na Zemi vyskytovat ve třech skupenstvích ( plazmatické je možné pouze při velmi vysokých teplotách). Z nich nejdůležitější je kapalná složka, která je nepostradatelnou součástí každé buňky (pohybuje se v procentuálním zastoupení kolem 70%), takže ji každý organismus potřebuje ke svému přežití, ale ne všude na Zemi se vyskytují ideální podmínky s jejím dostatkem, ale život si vždy najde cestu, proto dokázal osídlit i nejsušší oblasti.
plyn objemový podíl
Dusík 78,084%
Kyslík 20,946%
Argon 0,934%
CO2 0,035%
Neon 0,00182
Helium 0,000524%
Metan 0,00017%
Krypton 0,00014%
Vodík 0,000055%

Ovzduší

Zemské ovzduší obsahuje množství plynů, ale v nejhojnějším zastoupení se v něm vyskytuje dusík (78%) kyslík (21%) a vzácné plyny(1% - mj Ar). Každá z látek ve vzduchu má svoji funkci nebo účel a různě ovlivňuje organismy.