Ekologie společenstev - Synekologie

Ekologie obecně
Ekologie jedince
Ekologie populací
Ekologigie biomů

Společenstvo = BIOCENÓZA je soubor populací různých druhů obývající určitý BIOTOP(= soubor všech biotických i abiotických faktorů, které na daném místě vytvářejí životní prostředí pro konkrétní organismus, či jejich skupinu). Společenstva oplývají různným stupněm druhové diverzity(=rozmanitosti). Biotopy s příznivými životními podmínkami -např. tropické deštné pralesy se pyšní velkou druhovou rozmanitostí, naopak pouště a jiná životu nepřející stanoviště jsou na množství druhů chudá Podle příslušnosti organismu k té které říši rozlišujeme několik typů společenstev
Změny společenstva - společenstva se v závislosti na čase mění, buď jde o periodické změny v rytmech - například kvůli změnám ročních období - tomuto jevu se říká fenofáze.

Anebo o pozvolné změny v celém společenstvu vedoucí k dosažení ideálního rovnovážného stavu - tzv. klimaxu. Tento děj se nazývá sukcese a je iniciován většinou nějakou změnou v biotopu - například v důsledku katastrov nebo jiných disturbací (=zásahy do klimaxu) vedoucích ke změně abiotických nebo biotických faktorů (například globální oteplování vede ke změnám ve společenstvech)