Eukaryota (Jaderní)

Eukaryotická buňka
Rozmnožování eukaryot
Buněčný cyklus
Osmotické jevy v buňce
Eukaryota neboli jaderní je skupina zahrnující všechny organismy nepatřící do domény prokaryota nebo nebuněčných. tj:
Eukaryotická buňka je narozdíl od prokaryotické mnohem složitější, větší a liší se strukturou jádra, jež je chráněno jadernou membránou a obsahuje jeden nebo více chromozomů, které mohou být párové = diploidní buňka či nepárové = haploidní ( prokaryotická buňka vlastnila pouze jednu stočenou šroubovici nukleové kyseliny).
Další rozdíl spočívá v možnosti eukaryotických buněk tvořit funkčně a tvarově rozdílné struktury skládající se z více buněk - u rostlin pletiva a u živočichů tkáně. Něco podobného lze nalézt i u jednodušších prokaryotických organismů (např. bakteríí nebo sinic), ale zde není spolupráce mezi jednotlivými buňkami tak dalece rozvinuta a přežití každé jednotlivé buňky nezávisí na ostatních.