Evoluční teorie

Vznik života
Vývoj života
Charles Darwin

Evoluce (z latiny evolvere = vyvíjet, odhalovat / evolutio = vývoj, odhalování) označuje pozvolný, průběžný vývoj organismů z jednoduchých forem po složitější. (Nemusí to ale být vždy pravidlem - například endoparazité se při svém vývoji pro svůj život bez možnosty využívat aerobních reakcí, zjednodušili. Ale zpravidla je to zdokonalování organismů a vznik nových druhů). Principy dnes přijímané teorie evoluce jako první popsal Charles Darvin ve své knize O původu druhů přirozeným výběrem.Základem Darwinovy teorie je dnes již potrvrzená domněnka, že pokud se životní formy dostanou do úskalí v důsledku změny životního prostředí, přežívají jen nejslilnějši jedinci, jejichž geny se náslesně začněňují do populace a těmito postupnými změnami vznikají nové druhy. Darwinovská teorie je tedy založena na několika jednoduchých tvrzeních:
  1. Organismy produkují víc potomstva než může přežít a rozmnožit se

  2. Organismy, které přežijí jsou obecně lépe přizpůsobeny místnímu prostředí

  3. Vlastnosti rodičů se objeví u jejich potomstva

  4. Generace po generaci, stotisíckrát po sobě, lépe přizpůsobení jedinci přežijí, aby předávali své vlastnosti potomstvu a dávali mu tak větší šanci přežít
Výrazným činitelem evoluce jsou také změny vyvolané mutageny(např. UV záření, látky modifikující DNA nebo virové infekce) nebo chybami při operacích s nukleovými kyselinami, čili mutace. Mutace jsou změny v genové výbavě organismu oproti normálu. Pokud má některá mutace příznivý vliv na fenotyp jedince daného druhu, je vyšší pravděpodobnost, že přežije, rozmnoží se a anomálii předá dál. Během milionů let se takto vytvoří několik nových druhů, již lépe specializovaných na změněné životní prostředí.