Vlastnosti živých soustav

Obecné charakteristika organismů

Kategorie živých soustav
Základní jsou individua (jedinci, jednotlivé organismy). Jsou to živé soustavy, které vykonávají všechny základní životní funkce (jinak by nebyly schopné života). Jsou to jednobuněčné i mnohobuněčné organismy, i jednotlivé buňky mnohobuněčných organismů (v buněčných kulturách jsou samostatně schopny života). U některých členovců existují individua vyššího řádu (společenstva tvořená jedinci téhož druhu, která mohou žít pouze jako taková, např. včelstva).
Geneticky příbuzné organismy tvoří populace. Soubor geneticky příbuzných populací se nazývá druh.

Vlastnosti společné všech živým soustavám

1. obsahují nukleové kyseliny a bílkoviny jsou důležité pro metabolismus, autoregulaci a přenos genetické informace

2. hierarchie (stupňovitost uspořádání): atomy jsou uspořádány v molekulu, molekuly v makromolekuly, makromolekuly tvoří nadmolekulární komplexy, ty tvoří buněčné organely, soustava organel dává vznik buňce a buňky tkáni, orgán je tvořen soustavou tkání, orgány vytváří orgánovou soustavu a soustava soustav orgánů je mnohobuněčný organismus.

3. uspořádanost: odlišuje živé soustavy od neživých objektů, umožňuje životní projevy

4. nestabilnost: z důvodů uspořádanosti, protože samovolně probíhající děje vedou k menší uspořádanosti

5. dynamičnost: jsou v neustálé přeměně, živé systémy neustále směřují ke stavu o nižší uspořádanosti, ale životní děje vysokou uspořádanost udržují

6. samoregulace (autoregulace): přizpůsobování se změněným podmínkám prostředí, regulují pochody, které v nich probíhají, tzn. pochody v nich probíhající jsou v závislosti na vnějším prostředí regulovány systémem zpětných vazeb

7. jsou to otevřené soustavy: s okolím mohou vyměňovat látky, energii i informaci

8. přeměna látek a energií (metabolismus): spotřebovávají živiny - část těchto živin spotřebují na stavbu těla, zbytek přemění v energii, kterou využívají a tím přeměňují na energii tepelnou, produkty metabolismu - jednoduché látky a tepelná energie se rozptylují do prostředí a zvyšují jeho neuspořádanost

9. smrtelnost

10. schopnost rozmnožování (reprodukce): zajišťuje každému druhu přežití, jedinec zemře, ale jeho potomci druh zachovávají

11. schopnost se vyvíjet: vývoj ontogenetický (vývoj jedince) a fylogenetický (vývoj druhu)

12. dráždivost: schopnost reakce na vnější podněty